تبلیغات
زیست - همانند سازی DNA


درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

پیوندها:

پیوندهای روزانه:

صفحات جانبی:

نویسندگان:

ابر برچسبها:

نظرسنجی:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

همانند سازی DNA

نوشته شده توسط:پوریا نیکروش
یکشنبه 4 بهمن 1388-12:39 ب.ظ

مقدمه

پیشرفتهایی که در سده اخیر نصیب علم ژنتیک شده است، تا حدود زیادی مرهون مطالعه و بررسی وراثت در باکتریها است. امروزه ثابت شده است که مکانیسمها ژنتیکی در باکتریها از نظر واکنشهای شیمیایی مشابه یاخته‌های یوکاریوت است. پروکاریوتها موجودات ساده و مناسبی برای بررسیهای ژنتیکی هستند. زیرا در آنها تنها یک مولکول DNA در هر یاخته وجود دارد و این DNA دارای ساختار کروموزمی پیچیده‌ای نیست. استفاده از میکروارگانیسمها به عنوان ابزار مطالعه ژنتیکی دارای نقاط ضعفی نیز است.

اول آنکه کوچکی اندازه این موجودات بررسی ویژگیهای ظاهری هر یاخته را دشوار می‌سازد. دوم آنکه
تولید مثل جنسی در این موجودات وجود ندارد و یا بطور ناقص دیده می‌شود. پس از اینکه ساختار مولکولی DNA که نخستین بار بوسیله واتسون و کریک معرفی و ارائه شد، نحوه بیوسنتز آن را نیز در یاخته مشخص کردند. در اواخر سالهای 1950 ، کریک اصل بنیادی را مطرح کرد. این اصل بیان کننده چگونگی انتقال اطلاعات ژنتیکی از مولکول DNA به RNA و ترجمه آن در پروتئینها است.

img/daneshnameh_up/7/7b/14.png

همانندسازی DNA

در مطالعات اولیه برای همانندسازی سه الگو مطرح شد که شامل الگوهای حفاظتی ، نیمه حفاظتی و پراکنده است. در الگوی حفاظتی از روی مارپیچ دو رشته‌ای DNA ، یک مولکول کامل DNA ساخته می‌شود. در الگوی نیمه حفاظتی ابتدا دو رشته DNA از هم باز شده و در مقابل هر یک از رشته‌ها ، رشته مکمل ساخته می‌شود. در الگوی پراکنده ابتدا مولکول DNA به قطعاتی تقسیم می‌گردد و هر یک از قطعه رشته مکمل خود را سنتز می‌کند. واتسون و کریک با پژوهشهای خود بر روی مولکول DNA ، الگوی نیمه حفاظتی را منطقی و تنها راه همانند سازی می‌دانستند. سپس مزلسون و استال با انجام آزمایشهای بسیار ظریف و مهم ، درستی چنین الگویی را به اثبات رساندند.

آزمایش مزلسون و استال

مزلسون و استال برای اثبات فرآیند همانند سازی آزمایشی انجام دادند که به شرح زیر می‌باشد. آنها ابتدا یاخته‌های باکتری اشرشیاکلی را در محیط کشت ویژه‌ای که نیتروژن آن از نوع سنگین (N15) بود، برای زمان معین کشت دادند و سپس یاخته‌ها را به محیط کشت عادی که نیتروژن آن از نوع سبک (N14) بود، انتقال دادند و در محدوده‌های زمانی معین از یاخته‌های نسلهای اول ، دوم و سوم حاصل از محیط کشت جدید ، نمونه برداری کرده و DNA آنها را به روشهای اختصاصی جدا ساختند. نمونه‌های DNA بر روی گرادیان (شیب) چگالی کلرور منیزیم سانتریفوژ شده و در این روش ترکیبات مختلف بر اساس چگالی آنها جدا سازی می‌شوند.

بدین ترتیب DNA واجد وزنهای متفاوت از یکدیگر جدا می‌شوند. DNA معمولی که N14 دارد (DNA سبک) به علت داشتن چگالی کمتر در بالای لوله قرار می‌گیرد. در حالی که مولکول DNA با (N15 سنگین) در محلی پایین تر از DNA سبک واقع می‌شود. DNA های واجد مقادیر متفاوت N15 و N14 نیز در بینابین این دو حد جای می‌گیرند.

با کشت یاخته‌های دارای DNA واجد نیتروژن سنگین در محیط کشت حاوی نیتروژن سبک مشاهده می‌شود که مولکول DNA ماهیت سبک - سنگین پیدا می‌کند. یعنی دو رشته DNA کاملا از هم باز شده و رشته‌هایی در تکمیل هر یک از دو رشته قبل ساخته می‌شود. این رشته‌های جدید همگی دارای نیتروژن سبک (محیط کشت جدید) هستند. با ادامه کشت در نسلهای دوم و سوم ملاحظه می‌شود که از میزان DNA سبک - سنگین کم شده و به DNA سبک افزوده می‌شود.

نتیجه آزمایش مزلسون و استال

مزلسون و استال با چنین مشاهداتی نتیجه گرفتند که همانند سازی در مولکول DNA به طریق نیمه حفاظتی صورت می‌گیرد که مستلزم باز شدن دو رشته از هم و سنتز مولکول DNA جدید در مقابل هر رشته قدیم است. این پدیده به نام همانند سازی مشهور است.

آنزیمهای لازم در همانند سازی

آنزیمهای پلیمراز

آنزیمهایی هستند که پلیمر شدن زنجیره‌های پلی‌نوکلئوتیدی را کاتالیز می‌کنند. تا کنون سه نوع آنزیم پلیمراز به نامهای Ι و ΙΙ و ΙΙΙ جداسازی و مشخصات آنها ارائه شده‌اند. از بین آنها آنزیم پلیمراز ΙΙΙ نقش اصلی را در سنتز DNA دارد. از خصوصیات مهم آن ، این است که منحصرا نوکلئوتیدها را در جهت '5 به '3 بهم متصل می‌کنند و در جهت عکس نمی‌تواند عمل کند. آنزیم پلیمراز ΙΙ نیز در مرحله‌ای از سنتز DNA وارد شده و سنتز را در جهت '3 به '5 پیش می‌برد. و آنزیم پلیمراز I عمل ترمیم همانند سازی را انجام می‌دهد.

آنزیم هلیکاز

این آنزیم به مولکول DNA دو رشته‌ای متصل شده و با عمل خود موجب باز شدن دو رشته از یکدیگر می‌شود.

آنزیم لیگاز

در مرحله‌ای از سنتز DNA وارد عمل شده و دو رشته DNA را بهم پیوند می‌دهد.

آنزیم پریماز

آنزیمی است که در ساختن قطعه کوچک RNA پرایمر ، هنگام همانند سازی وارد عمل شده و نوکلئوتیدهایی از نوع اسید ریبونوکلئوتید را به یکدیگر متصل می‌کند. تعدادی پروتئینهای ویژه وجود دارند که پس از باز شدن دو رشته DNA از یکدیگر به محلهای باز شده متصل شده و مانع اتصال مجدد دو رشته به یکدیگر می‌شوند.

img/daneshnameh_up/c/cb/Molecules-01.gif

همانند سازی متوالی

در روی مولکول DNA نقاطی وجود دارند که همانند سازی از آنها آغاز می‌شود. این نقاط مبدا همانند سازی خوانده می‌شوند. در DNA باکتریها ، یک مبدا همانند سازی و در DNA موجودات عالی ، تعدادی زیادی از این مبدا وجود دارند. هنگام همانند سازی ابتدا آنزیم هلیکاز به مارپیچ دو رشته‌ای DNA متصل شده و پیچش DNA را در آن نقطه باز می‌کند. پرتئینهای DBP به ناحیه باز شده هجوم آورده و با اتصال به DNA تک رشته‌ای مانع از جفت شدن بعدی DNA می‌شوند.

ناحیه‌ای را که هلیکاز به آن متصل می‌شود، چنگال همانند سازی می‌نامند. همانند سازی به صورت دو سویه است. آنزیم پلیمراز ΙΙΙ که اتصال نوکلئوتیدها را به یکدیگر به عهده دارد، فقط می‌تواند همانند سازی را در جهت 3 به 5 پیش ببرد. در این حالت دو رشته مولکول DNA در خلاف جهت یکدیگر هستند. در نتیحه رشته‌ای که در جهت '5 به '3 سنتز می‌شود، به راحتی سنتز DNA را آغاز کرده و پیش می‌برد. این رشته به نام رشته راهنما معروف است. در همانند سازی این رشته را متوالی می‌نامند.

همانند سازی نامتوالی

در مولکول DNA رشته‌ای که '5 آزاد دارد، سنتز DNA طبق آنچه درباره رشته راهنما ذکر شد، انجام نمی‌گیرد. دلیل آن این است که آنزیم پلیمراز ΙΙΙ نمی‌تواند نوکلئوتیدها را در جهت 3 به 5 کاتالیز کند. لذا می‌بایست مکانیسم دیگری برای سنتز این رشته از DNA وجود داشته باشد. این رشته DNA به نام رشته عمل کننده یا پیرو معروف است. در این حالت ابتدا دو رشته DNA در فواصل معینی از یکدیگر باز شده و آنزیم پریماز در آن محل قرار می‌گیرد و با استفاده از ریبونوکلئوتیدها ، RNA کوچکی ساخته می‌شود که RNA پرایمر نام دارد.

انتهای 3 این RNA کوچک که از روی الگوی DNA ساخته شده است، می‌تواند به آنزیم پلیمراز III امکان دهد تا دزاکسی ریبونوکلئوتیدها را به انتهای آن متصل کند. لذا در این رشته از مولکول DNA قطعاتی از DNA سنتز می‌شوند که قطعات اوکازاکی نام دارد. (اوکازاکی نخستین کسی بود که این قطعات سنتز شده DNA را با
میکروسکوپ الکترونی مشاهده کرد).

در این حالت آنزیم پلیمراز I وارد عمل شده و به ترتیب یکی یکی ریبونوکلئوتیدها را در جهت 5 به 3 برداشته و به جای آنها نوکلئوتیدهای از انواع دزاکسی جایگزین می‌کند تا این که قطعات همه از نوع دزاوکسی شوند. سپس انتهای قطعات ساخته شده بوسیله آنزیم لیگاز به هم متصل شده و یک رشته ممتد DNA حاصل می‌شود. اندازه هر قطعه اوکازاکی حدود 1000 تا 2000 نوکلئوتید است.


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

http://buycialisky.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 03:29 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it.
cialis soft tabs for sale opinioni cialis generico can i take cialis and ecstasy cialis 20 mg cost cialis rezeptfrei enter site 20 mg cialis cost generic cialis pill online chinese cialis 50 mg generic cialis pro i recommend cialis generico
cialisvonline.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 07:19 ب.ظ

You suggested this very well.
cialis 5 mg para diabeticos miglior cialis generico buy generic cialis generic cialis at walmart warnings for cialis cialis generic tadalafil buy acheter du cialis a geneve cialis 5mg prix cialis generico en mexico acquistare cialis internet
canada online pharmacies
چهارشنبه 14 شهریور 1397 11:25 ق.ظ

You expressed it effectively!
canadian pharmacies shipping to usa canada rx canadian online pharmacies legitimate trust pharmacy canada reviews buy vistagra online safe drugs for sale usa the best canadian online pharmacies buy viagra usa canada medication cost canada pharmacies
viagra without presc
سه شنبه 13 شهریور 1397 01:57 ب.ظ

You've made your point pretty clearly!!
how to buy viagra on line viagra in pharmacy pharmacy order online age to buy viagra viagra for cheap prices getting viagra uk where can i buy viagra without levitra buy canadian viagra online buy viagra online without a prescription
cialisvv.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:25 ق.ظ

Regards. Useful information!
cialis for sale south africa when can i take another cialis click here to buy cialis cialis et insomni cialis prezzo di mercato cialis preise schweiz cialis manufacturer coupon acheter cialis kamagra generic cialis 20mg uk bulk cialis
cialisda.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 07:31 ب.ظ

Kudos, Lots of stuff!

cialis cuantos mg hay cialis price in bangalore tadalafil generic tadalafil 20mg cialis australian price cialis canada cialis therapie generico cialis mexico generic cialis cialis 5 mg para diabeticos
viabiovit.com/pharmacy-online-shop.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:37 ق.ظ

You explained this adequately.
ordering viagra online order viagra online without a prescription get a prescription online for viagra buy generic viagra paypal buy viagra uk next day delivery buy viagra prescription buy viagra next day delivery uk viagra online buy viagra at buy viagra tablets
Cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 11:44 ق.ظ

Wonderful info. Appreciate it.
cialis generika overnight cialis tadalafil prices for cialis 50mg we use it cialis online store generic cialis at the pharmacy prices for cialis 50mg cialis daily costo in farmacia cialis rx cialis para comprar cialis mit grapefruitsaft
онлайн кредит без инн
شنبه 22 اردیبهشت 1397 09:48 ق.ظ
займ срочно без отказов и проверок украина круглосуточно
займ онлайн в украине
кредит онлайн круглосуточно украина
онлайн гроші на картку
получить онлайн кредит на
карту
швидка позика на картку
онлайн займ на банковскую карту круглосуточно срочно
Buy viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 08:12 ق.ظ

This is nicely expressed! !
buy viagra in china buy viagra china viagra buy usa low price viagra viagra mail order viagra online canada viagra to buy viagra for cheap prices can you actually buy viagra online online viagra purchase
Cialis 20 mg
شنبه 18 فروردین 1397 05:31 ب.ظ

Fantastic info. With thanks!
buy online cialis 5mg cialis prices cialis mit grapefruitsaft side effects of cialis cialis 20 mg best price warnings for cialis buy cialis cheap 10 mg generic low dose cialis achat cialis en europe achat cialis en itali
Buy cialis online
شنبه 4 فروردین 1397 10:15 ب.ظ

Amazing plenty of awesome tips!
the best choice cialis woman how does cialis work cialis generico milano dose size of cialis wow cialis 20 ou acheter du cialis pas cher cialis manufacturer coupon acheter du cialis a geneve we use it cialis online store cialis professional yohimbe
Buy cialis online
پنجشنبه 2 فروردین 1397 05:21 ب.ظ

You explained this exceptionally well.
ou acheter du cialis pas cher the best choice cialis woman how to buy cialis online usa cialis authentique suisse rx cialis para comprar cialis official site cialis dosage recommendations look here cialis order on line cialis dosage cialis online
weed
دوشنبه 30 بهمن 1396 01:10 ق.ظ
پست بزرگ من این وبلاگ را به طور مداوم بررسی کردم و من تحت تاثیر قرار گرفتم!
اطلاعات بسیار مفید به طور خاص آخرین بخش:
) من به اطلاعات بیشتر اهمیت می دهم. من برای مدت طولانی این اطلاعات مشخص را جستجو کردم.
سپاس و موفق باشی.
Can you increase your height by stretching?
دوشنبه 27 شهریور 1396 02:53 ق.ظ
It's very effortless to find out any matter on net as compared to textbooks, as I found
this article at this web page.
How can you get taller in a week?
شنبه 14 مرداد 1396 06:56 ب.ظ
Its like you read my mind! You seem to know so much about this,
like you wrote the book in it or something. I think that you
can do with a few pics to drive the message home a
little bit, but instead of that, this is magnificent blog.
A fantastic read. I will definitely be back.
perfectmalpract03.exteen.com
دوشنبه 9 مرداد 1396 11:56 ق.ظ
If you are going for best contents like I do, only pay a quick visit this website everyday because
it gives feature contents, thanks
manicure
جمعه 8 اردیبهشت 1396 08:58 ب.ظ
My brother recommended I might like this blog. He used to be totally right.
This submit actually made my day. You can not believe
just how so much time I had spent for this information!
Thanks!
BHW
چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396 03:59 ب.ظ
I am really loving the theme/design of your blog. Do you ever run into any internet
browser compatibility problems? A small number of my blog readers have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Opera.

Do you have any suggestions to help fix this
issue?
BHW
پنجشنبه 24 فروردین 1396 12:06 ق.ظ
A person essentially help to make seriously articles I might state.
That is the first time I frequented your website page and thus far?
I amazed with the analysis you made to make this actual publish extraordinary.
Excellent job!
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 08:05 ق.ظ
Please let me know if you're looking for a article author for your
weblog. You have some really great posts and I feel I would be a good asset.
If you ever want to take some of the load off, I'd really like to write some content for your blog in exchange for a link back to mine.
Please send me an e-mail if interested. Regards!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر