تبلیغات
زیست - همانند سازی DNA


درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

پیوندها:

پیوندهای روزانه:

صفحات جانبی:

نویسندگان:

ابر برچسبها:

نظرسنجی:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

همانند سازی DNA

نوشته شده توسط:پوریا نیکروش
یکشنبه 4 بهمن 1388-12:39 ب.ظ

مقدمه

پیشرفتهایی که در سده اخیر نصیب علم ژنتیک شده است، تا حدود زیادی مرهون مطالعه و بررسی وراثت در باکتریها است. امروزه ثابت شده است که مکانیسمها ژنتیکی در باکتریها از نظر واکنشهای شیمیایی مشابه یاخته‌های یوکاریوت است. پروکاریوتها موجودات ساده و مناسبی برای بررسیهای ژنتیکی هستند. زیرا در آنها تنها یک مولکول DNA در هر یاخته وجود دارد و این DNA دارای ساختار کروموزمی پیچیده‌ای نیست. استفاده از میکروارگانیسمها به عنوان ابزار مطالعه ژنتیکی دارای نقاط ضعفی نیز است.

اول آنکه کوچکی اندازه این موجودات بررسی ویژگیهای ظاهری هر یاخته را دشوار می‌سازد. دوم آنکه
تولید مثل جنسی در این موجودات وجود ندارد و یا بطور ناقص دیده می‌شود. پس از اینکه ساختار مولکولی DNA که نخستین بار بوسیله واتسون و کریک معرفی و ارائه شد، نحوه بیوسنتز آن را نیز در یاخته مشخص کردند. در اواخر سالهای 1950 ، کریک اصل بنیادی را مطرح کرد. این اصل بیان کننده چگونگی انتقال اطلاعات ژنتیکی از مولکول DNA به RNA و ترجمه آن در پروتئینها است.

img/daneshnameh_up/7/7b/14.png

همانندسازی DNA

در مطالعات اولیه برای همانندسازی سه الگو مطرح شد که شامل الگوهای حفاظتی ، نیمه حفاظتی و پراکنده است. در الگوی حفاظتی از روی مارپیچ دو رشته‌ای DNA ، یک مولکول کامل DNA ساخته می‌شود. در الگوی نیمه حفاظتی ابتدا دو رشته DNA از هم باز شده و در مقابل هر یک از رشته‌ها ، رشته مکمل ساخته می‌شود. در الگوی پراکنده ابتدا مولکول DNA به قطعاتی تقسیم می‌گردد و هر یک از قطعه رشته مکمل خود را سنتز می‌کند. واتسون و کریک با پژوهشهای خود بر روی مولکول DNA ، الگوی نیمه حفاظتی را منطقی و تنها راه همانند سازی می‌دانستند. سپس مزلسون و استال با انجام آزمایشهای بسیار ظریف و مهم ، درستی چنین الگویی را به اثبات رساندند.

آزمایش مزلسون و استال

مزلسون و استال برای اثبات فرآیند همانند سازی آزمایشی انجام دادند که به شرح زیر می‌باشد. آنها ابتدا یاخته‌های باکتری اشرشیاکلی را در محیط کشت ویژه‌ای که نیتروژن آن از نوع سنگین (N15) بود، برای زمان معین کشت دادند و سپس یاخته‌ها را به محیط کشت عادی که نیتروژن آن از نوع سبک (N14) بود، انتقال دادند و در محدوده‌های زمانی معین از یاخته‌های نسلهای اول ، دوم و سوم حاصل از محیط کشت جدید ، نمونه برداری کرده و DNA آنها را به روشهای اختصاصی جدا ساختند. نمونه‌های DNA بر روی گرادیان (شیب) چگالی کلرور منیزیم سانتریفوژ شده و در این روش ترکیبات مختلف بر اساس چگالی آنها جدا سازی می‌شوند.

بدین ترتیب DNA واجد وزنهای متفاوت از یکدیگر جدا می‌شوند. DNA معمولی که N14 دارد (DNA سبک) به علت داشتن چگالی کمتر در بالای لوله قرار می‌گیرد. در حالی که مولکول DNA با (N15 سنگین) در محلی پایین تر از DNA سبک واقع می‌شود. DNA های واجد مقادیر متفاوت N15 و N14 نیز در بینابین این دو حد جای می‌گیرند.

با کشت یاخته‌های دارای DNA واجد نیتروژن سنگین در محیط کشت حاوی نیتروژن سبک مشاهده می‌شود که مولکول DNA ماهیت سبک - سنگین پیدا می‌کند. یعنی دو رشته DNA کاملا از هم باز شده و رشته‌هایی در تکمیل هر یک از دو رشته قبل ساخته می‌شود. این رشته‌های جدید همگی دارای نیتروژن سبک (محیط کشت جدید) هستند. با ادامه کشت در نسلهای دوم و سوم ملاحظه می‌شود که از میزان DNA سبک - سنگین کم شده و به DNA سبک افزوده می‌شود.

نتیجه آزمایش مزلسون و استال

مزلسون و استال با چنین مشاهداتی نتیجه گرفتند که همانند سازی در مولکول DNA به طریق نیمه حفاظتی صورت می‌گیرد که مستلزم باز شدن دو رشته از هم و سنتز مولکول DNA جدید در مقابل هر رشته قدیم است. این پدیده به نام همانند سازی مشهور است.

آنزیمهای لازم در همانند سازی

آنزیمهای پلیمراز

آنزیمهایی هستند که پلیمر شدن زنجیره‌های پلی‌نوکلئوتیدی را کاتالیز می‌کنند. تا کنون سه نوع آنزیم پلیمراز به نامهای Ι و ΙΙ و ΙΙΙ جداسازی و مشخصات آنها ارائه شده‌اند. از بین آنها آنزیم پلیمراز ΙΙΙ نقش اصلی را در سنتز DNA دارد. از خصوصیات مهم آن ، این است که منحصرا نوکلئوتیدها را در جهت '5 به '3 بهم متصل می‌کنند و در جهت عکس نمی‌تواند عمل کند. آنزیم پلیمراز ΙΙ نیز در مرحله‌ای از سنتز DNA وارد شده و سنتز را در جهت '3 به '5 پیش می‌برد. و آنزیم پلیمراز I عمل ترمیم همانند سازی را انجام می‌دهد.

آنزیم هلیکاز

این آنزیم به مولکول DNA دو رشته‌ای متصل شده و با عمل خود موجب باز شدن دو رشته از یکدیگر می‌شود.

آنزیم لیگاز

در مرحله‌ای از سنتز DNA وارد عمل شده و دو رشته DNA را بهم پیوند می‌دهد.

آنزیم پریماز

آنزیمی است که در ساختن قطعه کوچک RNA پرایمر ، هنگام همانند سازی وارد عمل شده و نوکلئوتیدهایی از نوع اسید ریبونوکلئوتید را به یکدیگر متصل می‌کند. تعدادی پروتئینهای ویژه وجود دارند که پس از باز شدن دو رشته DNA از یکدیگر به محلهای باز شده متصل شده و مانع اتصال مجدد دو رشته به یکدیگر می‌شوند.

img/daneshnameh_up/c/cb/Molecules-01.gif

همانند سازی متوالی

در روی مولکول DNA نقاطی وجود دارند که همانند سازی از آنها آغاز می‌شود. این نقاط مبدا همانند سازی خوانده می‌شوند. در DNA باکتریها ، یک مبدا همانند سازی و در DNA موجودات عالی ، تعدادی زیادی از این مبدا وجود دارند. هنگام همانند سازی ابتدا آنزیم هلیکاز به مارپیچ دو رشته‌ای DNA متصل شده و پیچش DNA را در آن نقطه باز می‌کند. پرتئینهای DBP به ناحیه باز شده هجوم آورده و با اتصال به DNA تک رشته‌ای مانع از جفت شدن بعدی DNA می‌شوند.

ناحیه‌ای را که هلیکاز به آن متصل می‌شود، چنگال همانند سازی می‌نامند. همانند سازی به صورت دو سویه است. آنزیم پلیمراز ΙΙΙ که اتصال نوکلئوتیدها را به یکدیگر به عهده دارد، فقط می‌تواند همانند سازی را در جهت 3 به 5 پیش ببرد. در این حالت دو رشته مولکول DNA در خلاف جهت یکدیگر هستند. در نتیحه رشته‌ای که در جهت '5 به '3 سنتز می‌شود، به راحتی سنتز DNA را آغاز کرده و پیش می‌برد. این رشته به نام رشته راهنما معروف است. در همانند سازی این رشته را متوالی می‌نامند.

همانند سازی نامتوالی

در مولکول DNA رشته‌ای که '5 آزاد دارد، سنتز DNA طبق آنچه درباره رشته راهنما ذکر شد، انجام نمی‌گیرد. دلیل آن این است که آنزیم پلیمراز ΙΙΙ نمی‌تواند نوکلئوتیدها را در جهت 3 به 5 کاتالیز کند. لذا می‌بایست مکانیسم دیگری برای سنتز این رشته از DNA وجود داشته باشد. این رشته DNA به نام رشته عمل کننده یا پیرو معروف است. در این حالت ابتدا دو رشته DNA در فواصل معینی از یکدیگر باز شده و آنزیم پریماز در آن محل قرار می‌گیرد و با استفاده از ریبونوکلئوتیدها ، RNA کوچکی ساخته می‌شود که RNA پرایمر نام دارد.

انتهای 3 این RNA کوچک که از روی الگوی DNA ساخته شده است، می‌تواند به آنزیم پلیمراز III امکان دهد تا دزاکسی ریبونوکلئوتیدها را به انتهای آن متصل کند. لذا در این رشته از مولکول DNA قطعاتی از DNA سنتز می‌شوند که قطعات اوکازاکی نام دارد. (اوکازاکی نخستین کسی بود که این قطعات سنتز شده DNA را با
میکروسکوپ الکترونی مشاهده کرد).

در این حالت آنزیم پلیمراز I وارد عمل شده و به ترتیب یکی یکی ریبونوکلئوتیدها را در جهت 5 به 3 برداشته و به جای آنها نوکلئوتیدهای از انواع دزاکسی جایگزین می‌کند تا این که قطعات همه از نوع دزاوکسی شوند. سپس انتهای قطعات ساخته شده بوسیله آنزیم لیگاز به هم متصل شده و یک رشته ممتد DNA حاصل می‌شود. اندازه هر قطعه اوکازاکی حدود 1000 تا 2000 نوکلئوتید است.


نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

when will cialis be available in generic
یکشنبه 2 تیر 1398 11:00 ب.ظ

Thanks. Fantastic information!
online cialis order cialis from india can i take cialis and ecstasy order cialis from india trusted tabled cialis softabs cialis rezeptfrei cialis kaufen cialis therapie where cheapest cialis we use it 50 mg cialis dose
generic cialis safety
یکشنبه 2 تیر 1398 07:37 ق.ظ

Awesome stuff. Cheers.
cialis generico postepay cialis kaufen wo order cialis from india cialis generique when can i take another cialis viagra vs cialis cialis australia org cialis sans ordonnance prescription doctor cialis tadalafilo
we choice cialis pfizer india
شنبه 1 تیر 1398 04:03 ب.ظ

Useful info. Cheers!
cialis tadalafil acheter du cialis a geneve cialis for bph we use it cialis online store tarif cialis france we choice cialis pfizer india tadalafil generic cialis prezzo in linea basso callus cialis with 2 days delivery
http://travolac.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 11:22 ب.ظ

Amazing information. Many thanks.
achat cialis en suisse price cialis per pill cialis italia gratis generico cialis mexico sublingual cialis online discount cialis ou acheter du cialis pas cher buying cialis in colombia cialis for sale south africa cialis y deporte
were can i buy cialis
جمعه 31 خرداد 1398 07:29 ق.ظ

You suggested this really well.
the best choice cialis woman free generic cialis cialis generico milano cialis daily new zealand cialis prezzo al pubblico cialis 20 mg best price cialis reviews buy generic cialis generic cialis tadalafil legalidad de comprar cialis
cialis price walmart
پنجشنبه 30 خرداد 1398 02:19 ب.ظ

Thanks! I enjoy it.
viagra vs cialis cialis rezeptfrei sterreich cialis name brand cheap viagra vs cialis vs levitra cialis 5 mg effetti collateral tadalafilo cialis uk next day cialis vs viagra cialis para que sirve cheap cialis
http://misteato.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 08:30 ب.ظ

Seriously a good deal of terrific data.
buy cialis online cheapest cialis 20 mg cost try it no rx cialis prezzo cialis a buon mercato prices for cialis 50mg when can i take another cialis click here to buy cialis order a sample of cialis buying cialis on internet cialis en mexico precio
cialis coupon free trial
چهارشنبه 29 خرداد 1398 04:14 ق.ظ

Incredible a lot of very good material!
when will generic cialis be available cialis 30 day sample cilas cialis online cialis tablets cialis tadalafil online safe site to buy cialis online try it no rx cialis cialis coupons printable enter site natural cialis
Generic cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 05:29 ق.ظ

You actually explained it fantastically!
recommended site cialis kanada tarif cialis france cialis pills in singapore cialis canada on line canada discount drugs cialis calis side effects of cialis ou trouver cialis sur le net cialis dosage amounts cialis online deutschland
http://itachten.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 02:33 ب.ظ

Kudos. Quite a lot of forum posts!

cialis for sale we use it cialis online store generic cialis in vietnam cialis vs viagra acheter cialis kamagra generic cialis 20mg uk cialis tadalafil online ou acheter du cialis pas cher generic cialis soft gels cialis farmacias guadalajara
http://namehand.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 12:14 ق.ظ

You have made the point!
cialis dosage recommendations cialis prezzo di mercato only now cialis 20 mg cialis 200 dollar savings card generic cialis at the pharmacy weblink price cialis cialis coupons printable how to purchase cialis on line click now cialis from canada cialis venta a domicilio
http://delacksa.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 06:16 ق.ظ

You expressed it terrifically!
cialis therapie cialis online price cialis best brand cialis generic viagra vs cialis cialis canada on line cialis dosage recommendations cialis kaufen bankberweisung price cialis per pill free generic cialis
cialis for sale
جمعه 24 خرداد 1398 04:11 ب.ظ

Seriously plenty of great advice!
we recommend cialis best buy cialis price thailand cialis cuantos mg hay cialis generika comprar cialis navarr cialis taglich i recommend cialis generico interactions for cialis dose size of cialis cialis 20mg
Buy cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 12:00 ب.ظ

Nicely put, Thanks!
buying cialis overnight only here cialis pills we choice cialis pfizer india brand cialis nl cialis for daily use cialis online holland only now cialis for sale in us side effects of cialis cialis generika cialis generico postepay
http://jumpkari.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 09:58 ب.ظ

With thanks, I value this.
we like it cialis soft gel we choice cialis uk generic cialis pill online cialis 10 doctissimo callus buy cialis cheap 10 mg generic cialis pro sublingual cialis online 40 mg cialis what if i take cialis reviews
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 10:41 ب.ظ

Kudos. I enjoy this.
tadalafil 10 mg we recommend cialis info canadian discount cialis cialis purchasing cialis prezzo al pubblico cialis generico in farmacia tesco price cialis cialis pas cher paris 5 mg cialis coupon printable ou trouver cialis sur le net
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 04:58 ب.ظ

You've made your position very effectively!!
cialis canada buy name brand cialis on line order a sample of cialis generic cialis 20mg uk dosagem ideal cialis cialis 5 mg buy cialis 20mg preis cialis 20mg schweiz acquistare cialis internet recommended site cialis kanada
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 11:19 ق.ظ

Nicely put, Many thanks!
cialis uk tadalafil 10 mg cipla cialis online cialis uk next day only best offers cialis use canadian drugs generic cialis 5 mg cialis coupon printable cialis purchasing 200 cialis coupon tadalafil generic
https://librodepoesia.com/autor/josefa-nieva/
جمعه 6 اردیبهشت 1398 05:38 ق.ظ
エルメス スーパーコピーバーキン35 HERMESエルメスコピーを大特集!エルメススーパーコピーバッグ,財布,靴,バーキンコピー25、バーキンコピー30、バーキンコピー35
http://rondresselphotography.com/bridal/
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 02:31 ب.ظ
スーパーコピーブランド 激安通販!(beng04215725)さんの
http://sibcbt.ru/vakansii
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 02:11 ق.ظ
スーパーコピーブランド時計代引き日本国内発送安全後払いスーパーコピーブランド専門店
http://www.mindywenderfitness.com/liift4/
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 02:10 ق.ظ
ロレックススーパーコピー 、日本人気No.1の偽物ロレックス時計スーパーコピーN級品激安専門店
http://www.caldanainternational.com/terme
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 01:59 ب.ظ
ブランドスーパーコピー代引き可能通販後払口コミいおすすめ人気専門店-商品が届く
https://www.ratsgymnasium-bielefeld.de/index.php/kurzportrait
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 01:58 ب.ظ
欧米はブランド服コピーの商品特に大人気のルイヴィトン服コピー,シャネル服 コピー,グッチ服コピー,エルメス服コピー,
https://www.sheetplantassociation.com/contact-us
جمعه 30 فروردین 1398 11:07 ب.ظ
日本ロレックス時計コピー専門店
http://studioitalia.pl/pl/firma/stosa
چهارشنبه 28 فروردین 1398 01:00 ق.ظ
ブランド 激安 服,スーパーコピー ブランド トップス,偽物 ブランド アウター通販
http://www.mirmetro.net/en/yekaterinburg
چهارشنبه 28 فروردین 1398 12:59 ق.ظ
韓国コピーブランド,スーパーコピーブランド 韓国,財布 ブランドコピー,韓国ブランド コピー,ルイヴィトンコピー
http://canadianpharmacyonl.com/
شنبه 24 فروردین 1398 05:39 ق.ظ

Thanks a lot! A lot of posts!

drugstore online india prescriptions from canada without canadian pharmacy no prescription cialis canadian pharmacy buy viagra now canadian medications best canadian pharmacies online canadian prescriptions online aarp recommended canadian pharmacies canadian pharmacies shipping to usa
buy cialis online best price
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:43 ب.ظ

Info certainly used!!
recommended site cialis kanada we choice free trial of cialis prescription doctor cialis cialis uk next day are there generic cialis cialis 5mg billiger cost of cialis per pill cheap cialis acquistare cialis internet viagra cialis levitra
where to buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:56 ق.ظ

Many thanks! Helpful information!
tadalafil 20 mg cialis price in bangalore cialis baratos compran uk miglior cialis generico we recommend cialis info we recommend cialis best buy cialis for daily use click now cialis from canada generic low dose cialis only best offers 100mg cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30